Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Stypendium szkolne

Dodano 13 września 2017r. przez Łukasz Rybicki
Liczba wyświetleń: 345

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 dla uczniów klas I – VII

 1. Termin składania wniosków 1-15 WRZEŚNIA 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie

Podstawą do przyznania stypendium jest:

 • prawidłowo wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego pok. 24)
 • oświadczenie o osiąganych dochodach jako załącznik do wniosku (nie są wymagane dodatkowe zaświadczenia lub dokumenty o osiąganych dochodach). Oświadczenie koniecznie powinno zawierać osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąc sierpień 2017 r.) oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej podpisanej przez wnioskodawcę (zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kodeksu karnego).
 • oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji o terminie wydania decyzji.
 1. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi – 514 zł netto

Dochody netto z sierpnia 2017 r., wylicza się biorąc pod uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne),
 • zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
 • zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na warunkach ogólnych (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2016), wymagane jest załączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2016.
 • z gospodarstwa rolnego powyżej 1ha przeliczeniowego – 288,00 zł ha
 • inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty  finansowane przez Unię Europejską.
 1. Do dochodów nie wlicza się zasiłków celowych (np. zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz na żywność, opał, odzież i drobne remonty), dochodów z pomocy społecznej oraz dochodów otrzymywanych z prac społeczno-użytecznych, dochodów z tytułu 500+, zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 2. Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 1. Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzja MOPS na okres:
 • Od 01 września do 31 grudnia 2017 r. należy rozliczyć do dnia 15 grudnia 2017 r.
 • Od 01 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018r. należy rozliczyć do dnia 30 czerwca 2018 r.

Faktury VAT, rachunki imienne świadczeniobiorcy przedłożą w w/w terminach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61 a, w pokoju nr 2 lub nr 8, w godzinach 9:00 – 14:00, tel. 89 534-69-97

 1. W przypadku jakichkolwiek zmian świadczeniobiorcy powinni poinformować organ wydający decyzje w przedmiotowej sprawie o:
 • zmianie szkoły, umieszczeniu dziecka w ośrodkach lub innych instytucjach,
 • zmianie adresu zamieszkania ucznia,
 • zmianie numeru konta bankowego wnioskodawcy,
 • zmianie osiąganych dochodów.
Skip to content