Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Stypendium szkolne

Dodano 26 sierpnia 2021r. przez Łukasz Rybicki
Liczba wyświetleń: 158

Stypendium szkolne

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna

STYPENDIUM SZKOLNE  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 dla uczniów klas I – VIII

 1. Termin składania wniosków 1-15 WRZEŚNIA 2021r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie.

Podstawą do przyznania stypendium jest:

 • prawidłowo wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego pok. 24),
 • oświadczenie o osiąganych dochodach z zaświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi dochód. Oświadczenie koniecznie powinno zawierać osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (miesiąc sierpień 2021 r.)
 • oświadczenie dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
 • oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji o terminie wydania decyzji.
 1. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi – 528 zł netto

Dochody netto z sierpnia 2021r., wylicza się biorąc pod uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę – wymagane zaświadczenie o dochodach,
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych) – wymagane zaświadczenie  o dochodach z ZUS lub KRUS.
 • zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże)-wymagane zaświadczenia  z Urzędu Pracy,
 • dodatek mieszkaniowy i energetyczny,
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wymagany wyrok z Sądu oraz przelew/przekaz pieniężny lub oświadczenie o wysokości otrzymanego funduszu,
 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia rodzicielskie),
 • zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na warunkach ogólnych (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2020r.), wyliczone na podstawie zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ryczałtu oraz karty podatkowej wylicza się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy oraz zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające formę opodatkowania,
 • dochody z gospodarstwa rolnego od 1ha przeliczeniowego – 308,00 zł ha
 • inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty  finansowane przez Unię Europejską, świadczenie integracyjne CIS itp.-potwierdzone zaświadczenie o dochodach,
 • stypendia określone w przepisach o szkolnictwie wyższym – potwierdzone zaświadczenie,
 • praktyki zawodowe/uczniowskie- potwierdzone zaświadczeniem o dochodach
 • świadczenie z tytułu pieczy zastępczej, np. rodzina zastępcza (oświadczenie wnioskodawcy),
 • W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (1/12 jednorazowego dochodu z ostatnich 12 miesięcy przekraczającego kwotę = 5 * 528zł = 2640,00zł * ilość osób w rodzinie (darowizna, spadek, sprzedaż samochodu lub mieszkania, pożyczka itp.) – informację zamieszczamy w załączniku oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów punkt 2 oraz we wniosku o stypendium szkolne pkt 15 źródeł dochodu) Ø W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód – informację zamieszczamy w załączniku oświadczenie  o wysokości osiągniętych dochodów punkt 3.

 

Do dochodów nie wlicza się: zasiłków celowych ( np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remonty z pomocy społecznej), jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, dochodów z prac społecznie – użytecznych, dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500+), programu ,,Dobry start’’ (300+), dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłku szkolnego, wartości świadczenia w naturze, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 1. Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzja MOPS na okres:
 • Od 01 września do 31 grudnia 2021r. należy rozliczyć do dnia 10 grudnia 2021 r.
 • Od 01 stycznia 2022r. do 31 maja 2022r. należy rozliczyć do dnia 10 czerwca 2022 r.

Rozliczenia przyznanego świadczenia  na podstawie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę należy dokonać na bieżąco w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 32, od poniedziałku do piątku                             w godzinach 8:00 – 13:00,  w pokoju nr 12 przyjmowani są petenci.

Telefony kontaktowe: 89 5266018, 89 5265749, 89 5265713

Skip to content