Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

wyprawka i stypendium 2015

Dodano 27 sierpnia 2015r. przez Łukasz Rybicki
Liczba wyświetleń: 955

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

W roku szkolnym 2015/2016, po raz kolejny realizowany będzie Rządowy Program Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”.

Od 1 września 2015 r. pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników może być udzielona uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.

Pomoc przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód netto na osobę              nie  przekracza  574 złotych.

W uzasadnionych sytuacjach pomoc przysługuje również uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe m.in. w przypadkach ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wtedy wówczas wymagane jest uzasadnienie składanego wniosku.

Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas III, V, VI, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. 2014 poz.1024), są uprawnieni do skorzystania z pomocy w formie zwrotu kosztów związanych z zakupem podręczników (dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty [Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, zpóźn.zm.] i pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

 

WNIOSKI o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dostępne są u pedagoga szkolnego ( pok. 24 ) i w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochód w rodzinie oraz z imiennymi fakturami na zakupione podręczniki należy składać do pedagoga szkolnego (pokój nr 24). Nieprzekraczalny termin składania wniosków 7 września.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2015

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dla uczniów klas I – VI

Termin składania wniosków 1-15 WRZEŚNIA 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie.

Podstawą do przyznania stypendium jest:

 • prawidłowo wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego)
 • oświadczenie o osiąganych dochodach jako załącznik do wniosku (nie są wymagane dodatkowe zaświadczenia lub dokumenty o osiąganych dochodach). Oświadczenie koniecznie powinno zawierać osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąc sierpień 2015 r.) oraz klauzulę o odpowiedzialności karnej podpisanej przez wnioskodawcę (zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kodeksu karnego).
 • oświadczenie potwierdzające otrzymanie informacji o terminie wydania decyzji.
 1. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi – 456 zł netto

Dochody netto z sierpnia 2015 r., wylicza się biorąc pod uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę ( netto ),
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne  netto),
 • zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
 • dodatki mieszkaniowe,
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
 • zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej na warunkach ogólnych (netto miesięczne z roku poprzedniego.),
 • z gospodarstwa rolnego powyżej 1ha przeliczeniowego,
 • inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty a finansowanych przez Unię Europejską.
 1. Do dochodów nie wlicza się zasiłków celowych (np. zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz na żywność, opał, odzież i drobne remonty) z pomocy społecznej oraz dochodów otrzymywanych z prac społeczno-użytecznych.
 2. Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

WNIOSKI o stypendium szkolne dostępne są u pedagoga szkolnego ( pok. 24 ) i w sekretariacie szkoły.

Skip to content