Szkoła Podstawowa nr 7
im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

Zamówienia

Dzwonki

 1. 7:30 – 8:15
 2. 8:20 – 9:05
 3. 9:15 – 10:00
 4. 10:10 – 10:55
 5. 11:05 – 11:50
 6. 12:05 – 12:50
 7. 13:05 – 13:50
 8. 14:00 – 14:45
 9. 14:50 – 15:35
 10. 15:40 – 16:25
SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM
stat4u

Zasady oceniania

zasady wewnątrzszkolnego oceniania

 1. Ocenianie ma charakter ciągły.
 2. W klasach I-III uczniowie z osiągnięć szkolnych i z zachowania otrzymują ocenę opisową.
 3. W klasach IV-VI oceny bieżące, śródroczne i roczne osiągnięć edukacyjnych ustalone są w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6,
  2. stopień bardzo dobry – 5,
  3. stopień dobry – 4,
  4. stopień dostateczny – 3,
  5. stopień dopuszczający – 2,
  6. stopień niedostateczny – 1.
 4. Ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe
  2. bardzo dobre
  3. dobre
  4. poprawne
  5. nieodpowiednie
  6. naganne
 5. Oceny z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele uczący tych przedmiotów, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
 6. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły podstawowej.
 7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

ocena zachowania

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  2. respektowanie zasad współSycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali określonej w niniejszym regulaminie.
 3. Ocenę zachowania roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe – wz ,
  2. bardzo dobre – bdb ,
  3. dobre – db,
  4. poprawne – pop,
  5. nieodpowiednie – ndp.,
  6. naganne –ng.
 4. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.
 5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych ,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrz. §36 ust.6 i 7(patrz: Statut Szkoły).
 6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

 1. W Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie ustalona jest klasyfikacja śródroczna i roczna.
 2. Śródroczne klasyfikowanie uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie 7 dni przed ustaloną datą rozpoczęcia ferii zimowych.
 3. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I-III polega na posumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym Planie Nauczania i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny z zachowania.
 4. Klasyfikowanie śródroczne w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym Planie Nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w §10 ustępie 3 i 4 (patrz Statut Szkoły).
 5. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny z zachowania.
 6. Począwszy od klasy IV klasyfikacja roczna polega na posumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym Planie Nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według przyjętej skali.
 7. O przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych uczniów informują nauczyciele, a rodziców wychowawca w terminie 30 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 8. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna roczna może ulec zmianie tylko w wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.
 9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w Szkolnym Planie Nauczania.
 10. Na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów/ ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 12. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie odrębnych przepisów.

ZASADY PROMOWANIA UCZNIA

 1. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
  1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym Planie Nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego (z zastrzeżeniem § 36 ust.6 i 7).
  2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku końcoworocznej klasyfikacji średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Więcej informacji o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania znajduje się w statucie szkoły.

 

Skip to content